Nasze

Referencje

Nasze referencje

Instytuj Agronomiczny Fertico

System LabMaster.pl został wdrożony w akredytowanym laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico, który od 2007 roku jest polskim liderem w zakresie kompleksowych badań środków chemicznych dla rolnictwa, monitoringu agrofagów oraz oferuje analizy gleby, analizy wody i materiału roślinnego. System wspiera analizę metali w produktach spożywczych, glebie czy wodzie, badana fizykochemiczne gleby, wody, tkanek roślinnych, mikrobiologiczne żywności i wody, badania pozostałości pestycydów w żywności oraz glebie, badania molekularne, badania polowe środków ochrony roślin.

Eurovia Polska S.A. – laboratoria budowlane

System został wdrożony w kilkunastu laboratoriach firmy Eurovia Polska, świadczących m.in. zakładową kontrolę produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw, asfaltów oraz emulsji budowlanych. System LabMaster.pl wykorzystywany jest również do badań geotechnicznych oraz kontroli jakości materiałów budowlanych stosowanych na inwestycjach infrastrukturalnych.

Inżynieria budownictwa Forum – laboratorium budowlane

Firma oferuje usługi w zakresie badań, analiz i kontroli jakości materiałów budowlanych. Od 2021 roku laboratorium pracuje na systemie LabMaster.pl w zakresie prac terenowych przy użyciu aplikacji mobilnej, realizacji badań betonu, kruszyw, cementu, badań geotechnicznych przy wykorzystaniu aplikacji centralnej. Za pomocą systemu LabMaster prowadzony jest elektroniczny System Dokumentacji Jakościowej udostępniany poprzez stronę WWW dla klientów laboratorium, zapewniający dostęp do wyników online 24h przez 7 dni w tygodniu

VenturoLab Sp. z o.o. – laboratorium olejów smarowych i paliw

System LabMaster.pl został wdrożony w laboratorium VenturoLab do wspierana procesów zarządzania oraz procesów badawczych w laboratorium oferującym badania olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, sprężarkowych, transformatorowych, olejów grzewczych, badania glikoli oraz badania paliw. Przykładowo w trakcie analizy olejów silnikowych sprawdzany jest jego skład chemiczny, gęstość, zawartość wody, liczba cetanowa, temperatura zapłonu czy zawartość znaczników akcyzowych.

VetDiagnostica Sp. z o.o. – laboratorium i gabinet weterynaryjny

Vetdiagnostica to nowoczesne Laboratorium Diagnostyczne i Gabinet Weterynaryjny. Zespół stanowią doświadczeni lekarze weterynarii, zootechnicy, analitycy i specjaliści do spraw jakości. System LabMaster funkcjonuje w dwóch głównych obszarach funkcjonowania firmy. Podstawowy to zarządzanie laboratorium weterynaryjnym w głównej mierze po kątem obsługi diagnostyki laboratoryjnej dla zwierzęcej i roślinnej produkcji spożywczej. System informatyzuje procesy zarządzania, realizacji badań ale również wystawia faktury, drukuje paragony fiskalne, sporządza raporty sprzedaży, zarządza magazynem pod kątem ilościowym oraz finansowym. Drugi obszar to informatyzacja procesu wylęgu, hodowli oraz uboju drobiu we współpracy z firmą Drobex oraz kilkuset hodowcami zapewniając nadzór nad cyklem życia stad kur włączając procesy logistyczne, geolokalizacyjne, harmonogramowanie i wykonywanie szczepień oraz obsługę weterynaryjną.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System LabMaster.pl jest wdrażany w kilkudziesięciu laboratoriach funkcjonujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w charakterze badawczym, dydaktycznym oraz komercyjnym w ramach projektu realizowanego wspólnie z firmą OPTeam S.A. pn.: „Wdrożenie systemu w ramach zadania 10 projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” – realizacja usługi polegającej na budowie i wdrożeniu systemu składającego się z 7 modułów, tj.: zarządzanie awariami, zarządzanie remontami i inwestycjami, elektroniczny katalog sprzętu, elektroniczna biblioteka dokumentacji, nieruchomości oraz książka obiektu, zarządzanie laboratoriami, zarządzanie wydrukami.”. Wkrótce więcej informacji.

Barg S.A. – grupa laboratoriów drogowo-budowlanych i geotechnicznych

GRUPA BARG oferuje usługi w zakresie badań, analiz i kontroli jakości. Posiada ogólnopolską sieć akredytowanych laboratoriów badawczych, wspiera proces budowlany i inżynieryjno-techniczny na terenie całego kraju. Od 2016 roku wszystkie laboratoria grupy pracują na systemie LabMaster.pl w zakresie prac terenowych przy użyciu aplikacji mobilnej, realizacji badań betonu, kruszyw, cementu, badań geotechnicznych przy wykorzystaniu aplikacji centralnej. Za pomocą systemu LabMaster prowadzony jest elektroniczny System Dokumentacji Jakościowej udostępniany poprzez stronę WWW dla klientów laboratoriów Barg, zapewniający dostęp do wyników online 24h przez 7 dni w tygodniu (barg.labmaster.pl). W ramach współpracy z wytwórniami betonu system umożliwia eksportowanie wyników badań do systemów produkcyjnych funkcjonujących na wytwórniach betonu. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

PWiK w Kaliszu korzysta z systemu LabMaster.pl w zakresie pobierania i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody, kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci, kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i wód powierzchniowych. System wspiera laboratorium w badaniach fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody na zlecenia klientów zewnętrznych. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie

PWiK w Jarocinie korzysta z systemu LabMaster.pl w zakresie pobierania i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody, kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci, kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i wód powierzchniowych. System wspiera laboratorium w badaniach fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody na zlecenia klientów zewnętrznych. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu

MWiK w Kołobrzegu rozpoczyna pracę z systemu z początkiem 2021 roku. System LabMaster.pl w zakresie terenowych funkcji aplikacji mobilnej oraz zarządzania laboratorium badań wód i ścieków został wdrożony w ramach publicznego przetargu. System wspiera laboratorium w badaniach fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody na potrzeby kontroli pracy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji oraz na zlecenia klientów zewnętrznych.

Envirlab Sp. z o.o. – laboratorium badawcze

Laboratorium Envirlab świadczy profesjonalne, kompleksowe i specjalistyczne usługi laboratoryjne w sektorze rolno – spożywczym, ochrony środowiska, monitoringu środowiska wytwarzania , produkcji, obiektów użyteczności publicznej i placówek badawczych. Laboratorium prowadzi również kontrolę produkcji wody Iwoniczanka. System LabMaster.pl został wdrożony w celu informatyzacji procesów zarządzania i procesów badawczych. W ramach dostawy wdrożony został również moduł e-commerce zamawiania usług laboratoryjnych wraz z płatnościami elektronicznymi badania.envirlab.pl.

Ekolabos Sp. z o.o. – laboratorium badawcze

Laboratorium Ekolabos rozpoczyna korzystanie z systemu LabMaster.pl z początkiem 2021. W ramach wdrożenia dostarczone zostały wszystkie moduły wspierające pełną informatyzację procesów badawczych oraz procesów zarządzania tj. aplikacja mobilna do prac terenowych, aplikacja centralna do zarządzania laboratorium oraz strefa klienta WWW. Laboratorium oferuje usługi badań ochrony środowiska oraz kontrolę laboratoryjną produkcji produktów kosmetycznych, żywności oraz suplementów.

LabStar – laboratorium badawcze

Laboratorium LabStar rozpoczyna korzystanie z systemu LabMaster.pl z początkiem 2021. System wspiera laboratorium wykonywaniu badań wody, ścieków, osadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami lub własnymi procedurami badawczymi.

Laboratorium Anchem

System LabMaster wspiera Laboratorium Anchem w wykonywaniu badań wody, ścieków, wymazów, żywności, wycinków z półtusz zwierząt rzeźnych, tuszek drobiowych, próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium Elkomlab

System LabMaster wspiera Laboratorium Elkom w wykonywaniu badań wody, ścieków, gleb. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce

System LabMaster został wdrożony w laboratorium zakładowym Elektrociepłowni w Kielcach w ramach publicznego przetargu. System wspiera prace laboratorium w badaniach węgla kamiennego, odpadów paleniskowych próbek żużla i popiołu, biomasy ze zrębek drewna liściastego i iglastego.

Instytuj Agronomiczny Fertico

System LabMaster.pl został wdrożony w akredytowanym laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico, który od 2007 roku jest polskim liderem w zakresie kompleksowych badań środków chemicznych dla rolnictwa, monitoringu agrofagów oraz oferuje analizy gleby, analizy wody i materiału roślinnego. System wspiera analizę metali w produktach spożywczych, glebie czy wodzie, badana fizykochemiczne gleby, wody, tkanek roślinnych, mikrobiologiczne żywności i wody, badania pozostałości pestycydów w żywności oraz glebie, badania molekularne, badania polowe środków ochrony roślin.

Eurovia Polska S.A. – laboratoria budowlane

System został wdrożony w kilkunastu laboratoriach firmy Eurovia Polska, świadczących m.in. zakładową kontrolę produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw, asfaltów oraz emulsji budowlanych. System LabMaster.pl wykorzystywany jest również do badań geotechnicznych oraz kontroli jakości materiałów budowlanych stosowanych na inwestycjach infrastrukturalnych.

Inżynieria budownictwa Forum – laboratorium budowlane

Firma oferuje usługi w zakresie badań, analiz i kontroli jakości materiałów budowlanych. Od 2021 roku laboratorium pracuje na systemie LabMaster.pl w zakresie prac terenowych przy użyciu aplikacji mobilnej, realizacji badań betonu, kruszyw, cementu, badań geotechnicznych przy wykorzystaniu aplikacji centralnej. Za pomocą systemu LabMaster prowadzony jest elektroniczny System Dokumentacji Jakościowej udostępniany poprzez stronę WWW dla klientów laboratorium, zapewniający dostęp do wyników online 24h przez 7 dni w tygodniu

VenturoLab Sp. z o.o. – laboratorium olejów smarowych i paliw

System LabMaster.pl został wdrożony w laboratorium VenturoLab do wspierana procesów zarządzania oraz procesów badawczych w laboratorium oferującym badania olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, sprężarkowych, transformatorowych, olejów grzewczych, badania glikoli oraz badania paliw. Przykładowo w trakcie analizy olejów silnikowych sprawdzany jest jego skład chemiczny, gęstość, zawartość wody, liczba cetanowa, temperatura zapłonu czy zawartość znaczników akcyzowych.

VetDiagnostica Sp. z o.o. – laboratorium i gabinet weterynaryjny

Vetdiagnostica to nowoczesne Laboratorium Diagnostyczne i Gabinet Weterynaryjny. Zespół stanowią doświadczeni lekarze weterynarii, zootechnicy, analitycy i specjaliści do spraw jakości. System LabMaster funkcjonuje w dwóch głównych obszarach funkcjonowania firmy. Podstawowy to zarządzanie laboratorium weterynaryjnym w głównej mierze po kątem obsługi diagnostyki laboratoryjnej dla zwierzęcej i roślinnej produkcji spożywczej. System informatyzuje procesy zarządzania, realizacji badań ale również wystawia faktury, drukuje paragony fiskalne, sporządza raporty sprzedaży, zarządza magazynem pod kątem ilościowym oraz finansowym. Drugi obszar to informatyzacja procesu wylęgu, hodowli oraz uboju drobiu we współpracy z firmą Drobex oraz kilkuset hodowcami zapewniając nadzór nad cyklem życia stad kur włączając procesy logistyczne, geolokalizacyjne, harmonogramowanie i wykonywanie szczepień oraz obsługę weterynaryjną.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System LabMaster.pl jest wdrażany w kilkudziesięciu laboratoriach funkcjonujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w charakterze badawczym, dydaktycznym oraz komercyjnym w ramach projektu realizowanego wspólnie z firmą OPTeam S.A. pn.: „Wdrożenie systemu w ramach zadania 10 projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” – realizacja usługi polegającej na budowie i wdrożeniu systemu składającego się z 7 modułów, tj.: zarządzanie awariami, zarządzanie remontami i inwestycjami, elektroniczny katalog sprzętu, elektroniczna biblioteka dokumentacji, nieruchomości oraz książka obiektu, zarządzanie laboratoriami, zarządzanie wydrukami.”. Wkrótce więcej informacji.

Barg S.A. – grupa laboratoriów drogowo-budowlanych i geotechnicznych

GRUPA BARG oferuje usługi w zakresie badań, analiz i kontroli jakości. Posiada ogólnopolską sieć akredytowanych laboratoriów badawczych, wspiera proces budowlany i inżynieryjno-techniczny na terenie całego kraju. Od 2016 roku wszystkie laboratoria grupy pracują na systemie LabMaster.pl w zakresie prac terenowych przy użyciu aplikacji mobilnej, realizacji badań betonu, kruszyw, cementu, badań geotechnicznych przy wykorzystaniu aplikacji centralnej. Za pomocą systemu LabMaster prowadzony jest elektroniczny System Dokumentacji Jakościowej udostępniany poprzez stronę WWW dla klientów laboratoriów Barg, zapewniający dostęp do wyników online 24h przez 7 dni w tygodniu (barg.labmaster.pl). W ramach współpracy z wytwórniami betonu system umożliwia eksportowanie wyników badań do systemów produkcyjnych funkcjonujących na wytwórniach betonu. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

PWiK w Kaliszu korzysta z systemu LabMaster.pl w zakresie pobierania i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody, kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci, kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i wód powierzchniowych. System wspiera laboratorium w badaniach fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody na zlecenia klientów zewnętrznych. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie

PWiK w Jarocinie korzysta z systemu LabMaster.pl w zakresie pobierania i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody, kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci, kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i wód powierzchniowych. System wspiera laboratorium w badaniach fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody na zlecenia klientów zewnętrznych. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu

MWiK w Kołobrzegu rozpoczyna pracę z systemu z początkiem 2021 roku. System LabMaster.pl w zakresie terenowych funkcji aplikacji mobilnej oraz zarządzania laboratorium badań wód i ścieków został wdrożony w ramach publicznego przetargu. System wspiera laboratorium w badaniach fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody na potrzeby kontroli pracy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji oraz na zlecenia klientów zewnętrznych.

Envirlab Sp. z o.o. – laboratorium badawcze

Laboratorium Envirlab świadczy profesjonalne, kompleksowe i specjalistyczne usługi laboratoryjne w sektorze rolno – spożywczym, ochrony środowiska, monitoringu środowiska wytwarzania , produkcji, obiektów użyteczności publicznej i placówek badawczych. Laboratorium prowadzi również kontrolę produkcji wody Iwoniczanka. System LabMaster.pl został wdrożony w celu informatyzacji procesów zarządzania i procesów badawczych. W ramach dostawy wdrożony został również moduł e-commerce zamawiania usług laboratoryjnych wraz z płatnościami elektronicznymi badania.envirlab.pl.

Ekolabos Sp. z o.o. – laboratorium badawcze

Laboratorium Ekolabos rozpoczyna korzystanie z systemu LabMaster.pl z początkiem 2021. W ramach wdrożenia dostarczone zostały wszystkie moduły wspierające pełną informatyzację procesów badawczych oraz procesów zarządzania tj. aplikacja mobilna do prac terenowych, aplikacja centralna do zarządzania laboratorium oraz strefa klienta WWW. Laboratorium oferuje usługi badań ochrony środowiska oraz kontrolę laboratoryjną produkcji produktów kosmetycznych, żywności oraz suplementów.

LabStar – laboratorium badawcze

Laboratorium LabStar rozpoczyna korzystanie z systemu LabMaster.pl z początkiem 2021. System wspiera laboratorium wykonywaniu badań wody, ścieków, osadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami lub własnymi procedurami badawczymi.

Laboratorium Anchem

System LabMaster wspiera Laboratorium Anchem w wykonywaniu badań wody, ścieków, wymazów, żywności, wycinków z półtusz zwierząt rzeźnych, tuszek drobiowych, próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium Elkomlab

System LabMaster wspiera Laboratorium Elkom w wykonywaniu badań wody, ścieków, gleb. System LabMaster.pl jest wpisany w dokumentację zarządzania i przechodzi regularnie audity na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025.

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce

System LabMaster został wdrożony w laboratorium zakładowym Elektrociepłowni w Kielcach w ramach publicznego przetargu. System wspiera prace laboratorium w badaniach węgla kamiennego, odpadów paleniskowych próbek żużla i popiołu, biomasy ze zrębek drewna liściastego i iglastego.